CHOPIN 2010
 • Obchody Roku Chopinowskiego

  Kalendarium, czyli źródło wiedzy o tym co, gdzie i kiedy w Roku Chopinowskim:

  • wydarzenia: koncerty, wystawy, spektakle i inne
  • relacje
  • rozmowy
  • Kordegarda CHOPIN 2010
  więcej >
   
 • Baza wiedzy

  Skarbnica informacji o życiu i twórczości Fryderyka Chopina:

  • quizy i ciekawostki
  • rekomendowane nagrania
   i publikacje
  • materiały edukacyjne
  • ikonografia
  • prezentacja miejsc chopinowskich
  • kierowanie do kompetentnych źródeł
  więcej >
   
 • Chopin dzieciom

  Serwis będący pomocą
  we wprowadzaniu dziecka w świat muzyki Fryderyka Chopina:

  • interaktywne gry i zabawy
   dla najmłodszych
  • wskazówki dla rodziców
  więcej >
   
 • Inter:akcje

  Działania społecznościowe związane
  z obchodami Roku Chopinowskiego.

  więcej >
   
 • Program TV

  Archiwalne odcinki programu telewizyjnego Chopin2010.pl emitowanego przez TVP1.

  więcej >
   
 • Biuro obchodów CHOPIN 2010

  Platforma komunikacji między instytucjami, dziennikarzami
  i organizatorami wydarzeń jubileuszowych. Oficjalne informacje o:

  • minionych, obecnych i planowanych działaniach Biura
  • artOfertach: mobilnych projektach artystycznych
  • chopinowskich ofertach turystycznych
  • Biuro Prasowe Chopin 2010
  więcej >
   
 • Konto na CHOPIN2010.pl

  Ładowanie...

  ###LABEL_LOGIN_FAILED###

  Spróbuj ponownie

  Rejestracja na portalu chopin2010.pl umożliwiająca użytkownikom:

  • jednoczesne logowanie
   do wszystkich serwisów chopinowskich
  • dodawanie i aktualizowanie wydarzeń związanych z Rokiem Chopinowskim
  • tworzenie własnej listy wydarzeń i drukowanie jej w użytecznym formacie
  • otrzymywanie newslettera
   i udział w konkursach
   z atrakcyjnymi nagrodami
  ...
  więcej >
   

Wyszukiwarka

 

Patroni honorowi

więcej >
 

Mecenasi

więcej >
 

Partnerzy

więcej >
 

Regulamin Portalu CHOPIN2010.pl

1. Administratorem Portalu CHOPIN2010.pl i wyłącznie uprawnionym z tytułu praw przekazanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00 - 950 Warszawa, NIP 525-20-59-432, REGON 013055028, reprezentowany przez komórkę organizacyjną Biuro Obchodów Roku Chopinowskiego 2010.


2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Autorem", przesyłając zdjęcie, film, tekst lub inny materiał (zwane dalej "Materiałem"), w celu umieszczenia na portalu CHOPIN2010.pl, zwany dalej "Portalem", udziela Teatrowi Wielkiemu Operze Narodowej, zwanej dalej "Biurem Obchodów", nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Materiału na następujących warunkach:


2.1. Licencja upoważnia do korzystania Materiału przez czas nieokreślony (okres licencji);


2.2. Licencja upoważnia do korzystania z Materiału na Portalu i w materiałach publikowanych przez Biuro Obchodów;


2.3. Licencja upoważnia do korzystania z Materiału na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem;
c) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


2.4. Licencja upoważnia do korzystania z Materiału na terytorium obejmującym obszar całego świata.


3. Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych:


a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Biuro Obchodów, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody
Autora, opracowań Materiału, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych i przekształcenia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Biuro Obchodów, w stosunku do zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Biuro Obchodów z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 2.3 powyżej;
b) zezwala Biurze Obchodów na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na
zezwalanie na korzystanie z opracowań Materiału oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach
eksploatacji wskazanych w punkcie 2.3 powyżej;
c) upoważnia Biuro Obchodów do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Materiału publiczności,
a także udostępnieniu Materiału bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia lub pseudonimu Autora;
d) upoważnia Biuro Obchodów do zniszczenia utrwalenia Materiału dokonanego przez Biuro Obchodów bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora.


4. Wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Autora nieodwołalnego oświadczenia o następującej treści:


a) jestem wyłącznym autorem przesłanego Materiału lub posiadam wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, osobiście i samodzielnie zarządzam prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania moich praw w tym zakresie, oraz że moje prawa do Materiału nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Biura Obchodów z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Biuro Obchodów, przekazanych uprawnień;
b) osoby występujące na zdjęciach lub w filmie, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły
zgodę na publikację zdjęcia lub emisję filmu i stwierdziły że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych;
c) oświadczam, że na każde żądanie Biura Obchodów przedstawię odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.


5. Autor przesyłając do Biura Obchodów Materiał ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia
autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Biura Obchodów, zobowiązuje się zwolnić Biuro Obchodów z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.


6. Biuro Obchodów zastrzega, że wyboru Materiałów nadesłanych przez Autora dokonuje redakcja Portalu, podejmując również niezależną decyzję o ich opublikowaniu. Biuro Obchodów ma prawo nieopublikowania Materiału nadesłanego przez Autora bez konieczności podania uzasadnienia.


7. Przesyłanie Materiału do Biura Obchodów następować może za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail lub za pośrednictwem formatki na stronie Portalu.


8. Materiał przesłany przez Autora do Biura Obchodów może zawierać tytuł zdjęcia lub filmu, albo inny opis Materiału, będący jednocześnie opisem przedstawionego zdarzenia;


9. Przesyłając Materiał na Portal za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formatki Autor zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz dostępny na Portalu. Informacje w nim zawarte wykorzystywane będą wyłącznie w celu niezbędnych kontaktów z Autorem oraz oznaczania Nickiem lub imieniem Materiału. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Autora dla potrzeb związanych z publikacją Materiału, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).


10. Autor przesyłając Materiał wyraża zgodę na kontakt ze strony Biura Obchodów akceptując klauzulę zgody w momencie wysłania wiadomości e-mail lub podczas wypełniania formularza.


11. Klauzula zgody: "Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), wyrażam zgodę na przekazywanie informacji i kontakt drogą elektroniczną ze strony Biura Obchodów".


12. Autor przesyłając Materiał potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie w przypadku przesyłania Materiału za pośrednictwem formatki, Autor akceptuje treść Regulaminu, co jest warunkiem przyjęcia jego Materiału przez Biuro Obchodów.